Contact Us

Mailing Address: Jiulong Road, No. 111, Hefei, Anhui Province, P R China

Zip Code: 230601

Tel: +86 0551 63861875 (workday Being time 8:20-12:0014:00-17:00)

Fax: +86 0551 63861875

Contact: Zhang Ling kyc@ahu.edu.cn